(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Trần Phòng (Phú Yên) là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vậy, đơn vị của ông có được quyền tham gia gói thầu "Chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình" do 1 Ban quản lý dự án cùng trực thuộc Sở làm chủ đầu tư không?

Ông Phòng cũng muốn được biết, việc chỉ định thầu tư vấn có cần áp dụng điều khoản cạnh tranh trong đấu thầu theo khoản 4, Điều 2, Mục 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

Vấn đề ông Phòng hỏi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm đ, khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong các điều kiện để nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ là đáp ứng bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này.

Điểm b, khoản 1, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các điểm a,b,c,d,e và h khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu và có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Theo đó, đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thì nhà thầu được chỉ định phải có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có tư cách hợp lệ đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 trừ quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn