(Chinhphu.vn) – Việc loại bỏ nhà thầu với lý do nhà thầu không nộp kèm theo dự thảo hợp đồng là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.

Công ty của ông Đặng Duy (Hòa Bình) tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng. Có 4 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất nhưng chỉ 1 nhà thầu nộp kèm dự thảo hợp đồng theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu, tổ chuyên gia thống nhất loại 3 hồ sơ không có dự thảo hợp đồng. Ông Duy hỏi, tổ chuyên gia quyết định như vậy có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá báo giá của nhà thầu là bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn.

Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại Mục 4 Chương I Mẫu yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có báo giá đáp ứng tất cả yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;

- Có giá chào thấp nhất và không vượt giá gói thầu được duyệt.

Đối với vấn đề của ông Duy, việc đánh giá báo giá và xét duyệt trúng thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Việc loại bỏ nhà thầu với lý do nhà thầu không nộp kèm theo dự thảo hợp đồng là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chào hàng cạnh tranh , nhà thầu , báo giá , tổ chuyên gia