(Chinhphu.vn) - Theo quy định, đối với nhà thầu liên danh cần có sự phân chia công việc rõ ràng để bên mời thầu có cơ sở đánh giá năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên trong liên danh tương ứng với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận.

Ông Huỳnh Bửu Thăng (Long An) đang thực hiện chấm thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Trong hồ sơ yêu cầu có đính kèm thỏa thuận liên danh theo mẫu Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất có thỏa thuận liên danh giống như mẫu nêu trên.

Tuy nhiên, nội dung công việc phân chia chưa rõ ràng (ví dụ như không nêu bên nào cung cấp hồ sơ năng lực, bên nào cung cấp nhân sự, hợp đồng tương tự,…) có phân chia công việc thực hiện và tỷ lệ các nhà thầu thực hiện (như nhà thầu A thực hiện phần khung thô 60%, nhà thầu B thực hiện phần hoàn thiện và các công việc khác 40%).

Sau khi tổng hợp hồ sơ thì tổng nhà thầu liên danh đều đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Ông Thăng hỏi, bên mời thầu có được yêu cầu làm rõ thỏa thuận liên danh không? Nhà thầu có được cung cấp thêm thỏa thuận liên danh bổ sung khác chi tiết hơn theo yêu cầu mới của bên mời thầu không? Bên mời thầu có được loại hồ sơ đề xuất này không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo đó, đối với nhà thầu liên danh cần có sự phân chia công việc rõ ràng để bên mời thầu có cơ sở đánh giá năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên trong liên danh tương ứng với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận. Trường hợp thấy hồ sơ dự thầu của nhà thầu không rõ ràng bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn