(Chinhphu.vn) - Một đơn vị sử dụng ngân sách, có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thỏa mãn tiêu chuẩn là một “đơn vị kế toán” thì phải bổ nhiệm kế toán trưởng đối với phần tài chính nội bộ theo đúng quy định.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Tuấn (tỉnh Thừa Thiên Huế), Phòng Tài chính - Kế hoạch của UBND huyện nơi ông công tác có bổ nhiệm 1 kế toán trưởng (phụ trách kế toán ngân sách huyện) hưởng phụ cấp theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV và tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cũng có 1 cán bộ phụ trách kế toán của đơn vị, đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng.

Ông Tuấn hỏi, tại một đơn vị có 2 kế toán trưởng, cả hai đều hưởng phụ cấp 0,2 theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV có đúng theo quy định không? (trong khi 1 kế toán phụ trách ngân sách huyện và 1 kế toán đơn vị khác nhau về cấp kế toán).

Các đơn vị kế toán cấp I, II, III trực thuộc UBND huyện được hiểu như thế nào? Kế toán ngân sách huyện thuộc kế toán cấp nào? Kế toán các phòng thuộc UBND huyện thuộc kế toán cấp nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về bổ nhiệm kế toán trưởng

Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, “đơn vị kế toán” là đơn vị có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán.

Theo đó, nếu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là một đơn vị sử dụng ngân sách, có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, thỏa mãn tiêu chuẩn là một “đơn vị kế toán” thì phải bổ nhiệm kế toán trưởng đối với phần tài chính nội bộ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Về kế toán ngân sách, theo quy định tại khoản 2, Điều 61 Luật Ngân sách Nhà nước: “Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện hạch toán kế toán ngân sách nhà nước; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước hữu quan”.

Như vậy, Kho bạc Nhà nước là đơn vị kế toán của các cấp ngân sách, tại Kho bạc Nhà nước huyện đã bổ nhiệm kế toán trưởng nghiệp vụ cấp huyện tương ứng. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện không phải là đơn vị thực hiện kế toán ngân sách nên không bổ nhiệm kế toán trưởng của cấp ngân sách theo quy định của Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Về kế toán ngân sách huyện

Căn cứ khoản 1, Điều 48 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước quy định "Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước được tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp ngân sách như quy định của Luật Ngân sách Nhà nước".

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, cấp ngân sách có ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương gồm có ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã. Theo đó, kế toán ngân sách huyện thuộc đơn vị kế toán cấp huyện.

Về xác định đơn vị kế toán cấp I, II, III

Căn cứ khoản 2, Điều 48 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "Đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị dự trữ của Nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp dự toán, như sau:

(a) Đơn vị kế toán cấp I;

(b) Đơn vị kế toán cấp II;

(c) Đơn vị kế toán cấp III".

Về xác định đơn vị dự toán cấp I, II, III: Theo quy định tại Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân giao. Đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực thuộc.

- Đơn vị dự toán cấp II là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự toán được giao cho đơn vị dự toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I).

- Đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách (đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước), được đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách.

Do vậy, căn cứ quy định trên đây để xác định các phòng thuộc UBND huyện là đơn vị dự toán  cấp I, II hay cấp III, tương ứng với đó để xác định là đơn vị kế toán cấp I, cấp II hay cấp III.

Chinhphu.vn