(Chinhphu.vn) – Quy trình chỉ định thầu rút gọn được áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đơn vị ông Lê Minh Hưng (Thanh Hóa) có gói thầu đã thanh lý hợp đồng đối với nhà thầu thi công. Nhưng do nhà thầu không còn khả năng thi công theo đúng quy định tại Khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu nên phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó (với giá trị còn lại của gói thầu trên 30 tỷ đồng).

Tuy nhiên để rút ngắn thời gian thực hiện, đơn vị ông Hưng đã tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố thực hiện hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ông Hưng hỏi, việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn có bảo đảm đúng quy định không hay phải thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thông thường?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định quy trình chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này.

Theo đó, quy trình chỉ định thầu rút gọn được áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , gói thầu , nhà thầu , thi công