(Chinhphu.vn) – Trường hợp chủ đầu tư tự lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì nội dung công việc này không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Ông Đặng Nam Thiện (Lai Châu) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Ban quản lý dự án A (ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc khu vực) được giao làm chủ đầu tư 1 dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Các nội dung công việc như: Quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu,... giao cho các tổ, đội, cá nhân thuộc ban quản lý dự án A thực hiện (bảo đảm năng lực theo quy định).

Ông Thiện hỏi: Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thì các nội dung công việc này đưa vào "Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu" hay đưa vào "Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu" với hình thức lựa chọn nhà thầu là "Tự thực hiện"?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm:

- Hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, trả lãi vay;

- Các công việc do chủ đầu tư tự tiến hành bao gồm lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu với giá trị tương ứng.

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư tự tiến hành lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì nội dung công việc này nằm trong phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu trong tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chọn nhà thầu , hồ sơ mời thầu , kế hoạch lựa chọn nhà thầu