(Chinhphu.vn) - Cử tri tỉnh Bình Định đề nghị xem xét, mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức được điều động từ cơ quan hành chính sang giữ các chức vụ chủ chốt của các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp nhưng không thuộc diện luân chuyển có thời hạn.

Ảnh minh hoạ

Cử tri cũng đề nghị xem xét chế độ phụ cấp công vụ với đối tượng là những người đang làm việc theo chế độ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế Nhà nước chờ thi tuyển công chức (không thuộc đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ).

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Bình Định như sau:

Đối với người làm việc tại các Hội

Thể chế hoá Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị Trung ương 6 khoá X về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 và Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 (thay thế Nghị định 57/2011/NĐ-CP) về chế độ phụ cấp công vụ.

Chế độ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang (bao gồm cả công chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, cụ thể là công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương).

Những người làm việc trong các hội không phải là công chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.

Thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XI về "một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020", Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, trong đó có vấn đề cử tri đã nêu để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Trường hợp làm việc hợp đồng nhưng chưa thi tuyển công chức

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức không có quy định người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong biên chế để chờ thi tuyển công chức.

Vì vậy, chế độ phụ cấp công vụ không áp dụng đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp công vụ , 34/2012/NĐ-CP