(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Minh Phúc (tỉnh Quảng Nam) hỏi, trường hợp Công ty A triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp. Chủ đầu tư giao cho bên mời thầu tổ chức đấu thầu và thành lập tổ chuyên gia đấu thầu để xét hồ sơ dự thầu. Lãnh đạo bên mời thầu là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thì đúng quy định không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 75 Luật Đấu thầu quy định một trong những trách nhiệm của bên mời thầu là quyết định thành lập tổ chuyên gia.

Theo Khoản 3, Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Luật Đấu thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

- Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

- Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

- Có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

Đối với câu hỏi của ông Phúc, việc thành lập tổ chuyên gia được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn