(Chinhphu.vn) - Bà Lê Xuân Hương (huonglx@...) hỏi: Cấp nào có thẩm quyền ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh UBND? Đây là Quyết định phê chuẩn kết quả bầu các chức danh UBND hay Quyết định phê chuẩn việc bầu các chức danh UBND?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Hương như sau:

Theo Điều 24, Luật Cán bộ, Công chức quy định:

Việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước từ trung ương đến cấp huyện được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức HĐND và UBND, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật kiểm toán nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND.

Tại Điều 119, Luật tổ chức HĐND và UBND quy định: Kết quả bầu các thành viên của UBND phải được Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp phê chuẩn; kết quả bầu các thành viên của UBND cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Theo đó, sau khi kết thúc kỳ họp HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu thành viên UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp phê chuẩn kết quả bầu  thành viên UBND cấp huyện, cấp xã.

Người có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu thành viên UBND cấp nào thì có thẩm quyền ký ban hành văn bản phê chuẩn kết quả bầu thành viên UBND cấp đó.

Hình thức của văn bản là quyết định. Tên gọi của văn bản là Quyết định phê chuẩn kết quả bầu thành viên UBND; hoặc Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND; hoặc Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.