(Chinhphu.vn) - Việc đánh giá hồ sơ dự thầu là trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu cần phải sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thì thực hiện theo Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Công ty của ông Cao Thanh Hải đấu thầu gói xây lắp, trong đó bên mời thầu đưa các khối lượng với đơn vị tính là 100m3 (bao gồm: Đào cát nền đường: 10,48; Đào hố móng đặt cống: 11,89; Đào móng hố ga: 8,68). Khi nhập hồ sơ dự thầu, công ty ông nhập nhầm đơn vị tính là m3. Nhưng các khối lượng 10,48; 11,89; 8,68 vẫn đúng theo hồ sơ mời thầu.

Trong quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia xét thầu cho rằng, công ty ông dự thầu thiếu khối lượng nên đã lập bảng hiệu chỉnh sai lệch quy đổi từ 10,48 lên 1037,52m3; từ 11,89 lên 1177,11m3; từ 8,68 lên 859,32m3; nhân với đơn giá dự thầu. Vì vậy, giá dự thầu của công ty ông từ chỗ có giá thấp nhất, thành nhà thầu có giá cao nhất.

Tại Điều 17, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định lỗi nhầm đơn vị tính: Sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ông Hải đã có văn bản giải trình về việc trên và sửa lại đơn vị tính m3 thành 100m3. Các khối lượng 10,48; 11,89; 8,68 và đơn giá, thành tiền vẫn giữ nguyên. Nhưng bên mời thầu không chấp nhận việc này.

Ông Hải hỏi, việc hiệu chỉnh sai lệch như trên của tổ chuyên gia đấu thầu có đúng với quy định không? Nếu không đúng thì phải điều chỉnh trong trường hợp này như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó việc đánh giá hồ sơ dự thầu là trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu cần phải sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thì việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch sẽ được thực hiện theo Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , hồ sơ , đơn vị