(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Thế Điệp (ngothediep@...) thắc mắc: Đối với dự án đã có Ban QLDA thì có bắt buộc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu không? Trường hợp nếu có cả Ban QLDA và Tổ chuyên gia đấu thầu thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa các đơn vị này trong quá trình đấu thầu như thế nào?

Về vấn đề này, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo khoản 3 Điều 9 Luật Đấu thầu quy định trường hợp chủ đầu tư có đủ nhân sự đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều này thì tự mình làm bên mời thầu. Trường hợp chủ đầu tư không đủ nhân sự hoặc nhân sự không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều này thì tiến hành lựa chọn theo quy định của Luật này một tổ chức tư vấn hoặc một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm thay mình làm bên mời thầu.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Đấu thầu, bên mời thầu là chủ đầu tư hoặc tổ chức chuyên môn có đủ năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ chức đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu. Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu không nhất thiết phải tham gia bên mời thầu và ngược lại (khoản 9 Điều 2 Luật Đấu thầu ).

Đối với tình huống trên, trường hợp chủ đầu tư không sử dụng tổ chức tư vấn hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp thì chủ đầu tư cần thành lập tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Đấu thầu. Theo quy định tại Điều 63 Luật Đấu thầu, nhiệm vụ chính của Tổ chuyên gia đấu thầu là đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT)

Theo đó, trường hợp Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ là bên mời thầu thì Ban Quản lý dự án có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu (cụ thể là: chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT, tổng hợp quá trình lựa chọn nhà thầu và báo cáo chủ đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chuẩn bị nội dung hợp đồng để chủ đầu tư xem xét và ký kết hợp đồng...)

Riêng nội dung đánh giá HSDT thuộc trách nhiệm của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định tại Điều 63 Luật Đấu thầu. Theo đó, Tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm trình báo cáo đánh giá HSDT đến bên mời thầu, bên mời thầu có trách nhiệm trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân