(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH IPIC đề nghị giải đáp về việc thành lập trường mầm non 100% vốn đầu tư Nhật Bản có hoạt động tuyển sinh học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi.

Theo phản ánh của Công ty Luật TNHH IPIC, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục quy định: "Học sinh Việt Nam không đủ 5 tuổi không được tiếp nhận vào học chương trình của nước ngoài".

Theo quy định tại Điều 2 Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản ngày 14/11/2003 về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư: Mỗi Bên ký kết, trong Khu vực của mình, sẽ dành cho các nhà đầu tư của Bên ký kết kia và những đầu tư của họ sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử dành cho các nhà đầu tư và những đầu tư của nước mình, trong cùng một hoàn cảnh tương tự như nhau trong việc thành lập,… (sau đây gọi là "các hoạt động đầu tư").

Và Điều 9: Mỗi Bên ký kết sẽ dành cho hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư của Bên ký kết kia trong Khu vực của mình sự đối xử công bằng, thỏa đáng và sự bảo vệ và an ninh đầy đủ và lâu dài. Ngoài ra, việc thành lập trường mầm non 100% vốn đầu tư Nhật Bản là lĩnh vực không thuộc danh mục những lĩnh vực hoặc vấn đề ngoại trừ quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II của Hiệp định.

Trên cơ sở quy định tại Hiệp định nêu trên, Công ty Luật TNHH IPIC hiểu rằng, Nhà đầu tư Nhật Bản không bị hạn chế đầu tư 100% vốn thành lập trường mầm non tại Việt Nam có hoạt động tuyển sinh học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi.

Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, cách hiểu của Công ty như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điều 2 Hiệp định giữa Cộng hoà XHCN Việt Nam và Nhật Bản ngày 14/11/2003 về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư quy định:

“1. Mỗi bên Ký kết, trong Khu vực của mình, sẽ dành cho các nhà đầu tư của Bên Ký kết kia và những đầu tư của họ sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử dành cho các nhà đầu tư và những đầu tư của nước mình, trong cùng một hoàn cảnh tương tự như nhau trong việc thành lập, mua lại, mở rộng, hoạt động, quản lý, duy trì, sử dụng, thu lợi và bán hoặc một hình thức chuyển nhượng đầu tư khác.

2. Mỗi Bên ký kết, trong Khu vực của mình, sẽ dành cho nhà đầu tư của Bên ký kết kia và những đầu tư của họ sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho các nhà đầu tư của bất kỳ nước thứ ba nào và những đầu tư của họ, trong cùng một hoàn cảnh tương tự nhau đối với các hoạt động đầu tư”.

Khoản 2, Điều 24 Luật Giáo dục (2005) quy định về chương trình giáo dục mầm non tại các cơ sở giáo dục Việt Nam như sau:

“2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non”.

Khoản 2, Điều 1 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục quy định như sau:

“2. Nghị định này áp dụng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề”.

Khoản 2, Điều 21 Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép thành lập như sau:

“2. Cơ sở giáo dục mầm non (trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ) thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, dành cho trẻ em là người nước ngoài”.

Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định việc tiếp nhận học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài như sau:

“2. Học sinh Việt Nam không đủ 5 tuổi không được tiếp nhận vào học chương trình của nước ngoài”.

Căn cứ những quy định nêu trên, việc áp dụng các quy định của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP với các nhà đầu tư Nhật Bản không trái với nguyên tắc được quy định tại Điều 2 Hiệp định giữa Cộng hoà XHCN Việt Nam và Nhật Bản ngày 14/11/2003.

Nhà đầu tư Nhật Bản được phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non với 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam. Cơ sở giáo dục mầm non này được tuyển sinh học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi vào học chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành nhưng không được tuyển sinh học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi học chương trình giáo dục của nước ngoài.

Chinhphu.vn

Từ khóa: mầm non , nước ngoài , tuyển sinh