(Chinhphu.vn) – Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Ông Nguyễn Trọng Cương dự định thuê một tòa nhà vừa làm văn phòng công ty và cho các công ty khác thuê lại để làm văn phòng. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Cương hỏi, công ty của ông có được đăng ký mã ngành kinh doanh bất động sản 6810 chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại mà không cần có vốn pháp định 20 tỷ đồng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 8, Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP nêu trên quy định: “Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Việc quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 77 Luật Kinh doanh bất động sản thì Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đăng ký kinh doanh , kinh doanh có điều kiện , ngành nghề kinh doanh