(Chinhphu.vn) - Bà Tôn Bảo Nga (tbnga@...) làm công tác văn thư - lưu trữ tại Văn phòng một Sở của TP. Cần Thơ, nhưng biên chế tại đơn vị sự nghiệp của Sở. Bà Nga hỏi, bà có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Ảnh minh họa
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Nga hỏi như sau:

Theo thông tin bà Nga cung cấp, bà thuộc biên chế tại một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp đó được xác định là viên chức.

Bà Nga không nêu rõ trường hợp bà về làm công tác văn thư – lưu trữ tại Văn phòng Sở theo hình thức nào, theo quyết định biệt phái hay theo quyết định điều động, do vậy đề nghị bà Nga đối chiếu quy định sau đây để biết quyền lợi của mình tương ứng với trường hợp thực hiện quyết định biệt phái hoặc thực hiện quyết định điều động, tiếp nhận.

Trường hợp viên chức biệt phái

Theo quy định tại Điều 36 Luật Viên chức, biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

Thời hạn cử biệt phái không quá 3 năm. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Nếu bà Nga đến làm việc tại Văn phòng Sở theo quyết định biệt phái, thì bà vẫn hưởng tiền lương cùng các quyền lợi của viên chức ở đơn vị sự nghiệp, do đó không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Trường hợp viên chức được điều động

Nếu bà Nga được cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức điều động đến làm việc tại Văn phòng Sở theo quyết định điều động, thì căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức để thực hiện việc chuyển đổi từ viên chức sang công chức.

Theo quy định này, viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm của công chức thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

Nếu bà Nga có quyết định điều động sang Văn phòng Sở là vị trí làm việc của công chức. Để trở thành công chức bà Nga phải có đủ điều kiện và thực hiện đúng quy trình xét chuyển vào công chức nêu trên.

Khi được bổ nhiệm công chức, bà Nga sẽ được hưởng chế độ chính sách đối với công chức, trong đó có chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: viên chức