(Chinhphu.vn) - Chị Nguyễn Minh Hằng (Cẩm Phả, Quảng Ninh) hỏi, quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi được quy định như thế nào?
Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời như sau:

Người được bảo hiểm tiền gửi là ai?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), người được BHTG là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG.

Người được bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ gì?

Điều 11, Luật BHTG quy định, người được BHTG có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.

Thông tin người gửi tiền cần cung cấp cho tổ chức BHTG khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm được nêu cụ thể tại câu hỏi 5, mục G của Cẩm nang này.

Quyền lợi hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi là gì?

Điều 11, Luật BHTG quy định, người được BHTG có quyền:

- Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia BHTG theo quy định của Luật này.

- Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này.

- Yêu cầu tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về BHTG.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHTG theo quy định của pháp luật”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo hiểm tiền gửi , cá nhân , quyền lợi