(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Hà (Tuyên Quang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc trả thù lao cho tổ chức chi trả thu nhập khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân có ủy quyền.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5, Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Tổ chức chi trả thu nhập tiền lương, tiền công được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên thì cuối năm, khi xác định được thu nhập tiền lương, tiền công trả cho người lao động, tổ chức chi trả thu nhập tiền lương, tiền công có trách nhiệm bù trừ số thuế TNCN nộp thừa, số thuế nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả cho cá nhân nộp thừa đối với cá nhân có ủy quyền. Đây là trách nhiệm của tổ chức trả thu nhập theo quy định của Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành do đó không có thù lao.

Chinhphu.vn 

Từ khóa: quyết toán thuế TNCN , ủy quyền