(Chinhphu.vn) – UBND cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của địa phương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại, giao bổ sung nhiệm vụ cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Trung Kiên, vừa qua UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, trong đó quy định các huyện tự mua sắm tập trung với cùng danh mục mua sắm. Ông hỏi, quy định như vậy có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 68 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định:

“Điều 68. Đơn vị mua sắm tập trung

… 3. Đơn vị mua sắm tập trung của các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh: Là đơn vị thuộc các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

4. Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, cấp bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại, giao bổ sung nhiệm vụ cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có (không thành lập mới, không bổ sung biên chế của bộ, cơ quan trung ương, địa phương)”.

Căn cứ quy định nêu trên, UBND cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của địa phương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại, giao bổ sung nhiệm vụ cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có (không thành lập mới, không bổ sung biên chế của địa phương).

Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung; cách thức thực hiện mua sắm tập trung... thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Mua sắm tập trung , danh mục mua sắm