(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tuấn Thành (TPHCM) hỏi: Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là liên danh, trong đó, một thành viên đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một thành viên chưa đăng ký thì tổ chuyên gia có thể đánh giá là vi phạm điều kiện tiên quyết để loại nhà thầu được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 35, Điều 4 và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn.

Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh; một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, quy định lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với câu hỏi của ông Thành, việc đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu cần tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Nhà thầu , liên danh , mời thầu , Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia