(Chinhphu.vn) – Tại khoản 3, Điều 62 Luật Xây dựng 2014 có quy định: Thuê tư vấn quản lý đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ.

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Xây dựng giải thích và ví dụ cụ thể dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ để cử tri biết, thực hiện cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai đồng bộ.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh như sau:

Dự án có tính chất đặc thù là dự án có công trình xây dựng đặc thù quy định tại khoản 1, Điều 128, Luật Xây dựng năm 2014, gồm: Công trình bí mật Nhà nước, công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình xây dựng tạm.

Công trình bí mật Nhà nước, theo quy định tại khoản 1, Điều 129, Luật Xây dựng năm 2014 là công trình được xây dựng theo yêu cầu phải bảo đảm bí mật trong các hoạt động đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác.

Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, theo quy định tại khoản 1, Điều 130, Luật Xây dựng năm 2014 là công trình được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu khẩn cấp về phòng, chống thiên tai, địch họa và các yêu cầu khẩn cấp khác.

Công trình xây dựng tạm theo quy định tại khoản 1, Điều 131, Luật Xây dựng năm 2014 là công trình được xây dựng để phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

Công trình đơn lẻ là công trình xây dựng ở những khu vực biệt lập, ví dụ công trình xây dựng ngoài biển, trên hải đảo, vùng sâu, vùng xa… mà các Ban quản lý dự án không đủ điều kiện quản lý thì có thể thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định để quản lý dự án.

Đối với những công trình nêu trên, chủ đầu tư được thuê tư vấn để quản lý dự án. Tuy nhiên, để quy định, hướng dẫn chi tiết thực hiện thống nhất, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri để quy định tại Thông tư.

Chinhphu.vn

Từ khóa: công trình xây dựng , dự án , quản lý dự án