(Chinhphu.vn) - Vợ ông Đinh Văn Đứng (Gia Lai) là giáo viên tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Bo òng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Vợ ông hiện đăng ký nghỉ thai sản trùng với thời gian 2 tháng nghỉ hè. Ông Đứng hỏi, vợ ông có được lùi thời gian đăng ký nghỉ thai sản sau hè hoặc được nghỉ bù không?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, quy định: Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/11/2011 của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, quy định: Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thì các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho cán bộ, công chức nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức những ngày chưa nghỉ phép hằng năm… Căn cứ điều kiện công việc thực tế, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ về các trường hợp được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hằng năm.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp vợ của ông Đinh Văn Đứng là giáo viên tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì được cơ sở giáo dục căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể để bố trí tiếp thời gian nghỉ hè hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , thai sản , nghỉ hè