(Chinhphu.vn) - Tháng 8/2009, ông Nguyễn Trọng (trongngvn@...) bắt đầu làm việc và đóng bảo hiểm xã hội tại một doanh nghiệp. Tháng 10/2011, ông trúng tuyển viên chức tại một đơn vị sự nghiệp nhà nước. Sau 2 tháng thử việc, ông Trọng được tuyển dụng chính thức, hưởng 100% lương chuyên viên hệ số 2,34.

Ông Trọng muốn hỏi: Việc xét nâng lương thường xuyên được căn cứ vào quy định nào và thời gian xét nâng lương lần sau của ông được tính từ khi nào?

Vấn đề ông Trọng hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức được hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005, đã được bổ sung theo khoản 2 Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ như sau:

Thời gian giữ bậc

Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng một bậc lương thường xuyên quy định như sau:

- Đối với chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng lên một bậc lương.

- Cán bộ, công chức, viên chức, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 /12/2004 của Chính phủ, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương.

- Cán bộ, công chức, viên chức, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức loại B và loại C của bảng 2, bảng 3 và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương.

Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ốm, điều trị, điều dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc).

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thấm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định bằng văn bản cử sang làm việc tại các tổ chức quốc tế, dự án, văn phòng đại diện nước ngoài mở tại Việt Nam mà tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ (kể cả phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có) do cơ quan, đơn vị chi trả (vẫn thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị).

- Thời gian đi học ở trong nước và ở nước ngoài (kể cả do nguyện vọng cá nhân) đã cắt khỏi danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị, sau khi học xong, nếu được tuyển dụng lại vào làm việc ở cơ quan, đơn vị cũ, thì thời gian thực tế học tập theo chương trình đào tạo (ghi trên chứng chỉ hoặc bằng đào tạo được cấp) được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên; thời điểm hưởng bậc lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính như các trường hợp nâng bậc lương thường xuyên khác.

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định; thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương.

Thời gian thử việc không được tính xét nâng bậc lương

Cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch quy định nêu trên và qua đánh giá đạt đủ 2 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.

Trường hợp ông Nguyễn Trọng, trúng tuyển vào viên chức tháng 10/2011. Trước khi Luật Viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, việc tuyển dụng, sử dụng và viên chức trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước được thực hiện theo Nghị định 116/2003/NĐ-CP và Nghị định 121/2006/NĐ-CP. Theo đó, người được tuyển dụng vào viên chức loại A phải thực hiện thử việc 12 tháng. Do ông Trọng đã có thời gian trên 12 tháng thực hiện chuyên môn nghiệp vụ kế toán ở doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng ở đơn vị sự nghiệp của nhà nước, nên đã được đơn vị rút ngắn thời gian thử việc. Thời gian thử việc không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Tháng 12/2011, ông Trọng được tuyển dụng chính thức vào viên chức, ký hợp đồng làm việc, hưởng 100% lương bậc 1 ngạch viên chức loại A1, hệ số 2,34 (theo bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau của ông Trọng được tính từ tháng 12/2011. Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ lương bậc 1 và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên trong suốt thời gian giữ lương bậc 1 ông Trọng sẽ được xét nâng lên bậc 2, hệ số 2,67.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Tính thời gian nâng lương viên chức khi chuyển ngạch bậc

>> Hướng dẫn xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc

>> Xếp lương trường hợp chuyển công tác từ doanh nghiệp vào cơ quan nhà nước

>> Quy định về nâng ngạch lương với người lao động

>> Cách xác định thời gian nâng bậc lương khi chuyển ngạch

>> Kéo dài thời gian nâng lương nếu không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm

>> Điều kiện nâng và rút ngắn thời hạn nâng lương