(Chinhphu.vn) - Công ty ông Hoàng Văn Vinh (tỉnh Đồng Nai) tham dự gói thầu xây lắp. Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có 15 công nhân có chứng nhận nghề và tối thiểu 10 người đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp. Hồ sơ dự thầu cung cấp đầy đủ theo yêu cầu, tuy nhiên do sai sót nên bảng kê bị thiếu một người.

Bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu của công ty ông Vinh không đạt với lý do, bảng kê chỉ có 14 người, không đáp ứng được hồ sơ mời thầu và theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu là căn cứ vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã nộp.

Ông Vinh hỏi, lý do loại hồ sơ dự thầu của công ty ông có phù hợp với quy định không? Công ty ông có được quyền sửa lại những sai sót không cơ bản của hồ sơ dự thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp của ông Vinh nêu, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có 15 công nhân có chứng nhận đào tạo nghề và tham gia bảo hiểm tối thiểu là 10 người. Hồ sơ dự thầu đã cung cấp đầy đủ chứng nhận đào tạo nghề và hợp đồng lao động của 15 công nhân, tuy nhiên có sai sót ở bảng kê khi kê 14 người thay vì 15 người.

Do sự không nhất quán giữa bảng kê và hợp đồng lao động, chứng nhận đào tạo nghề mà nhà thầu đã cung cấp, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về sự không nhất quán này.

Trường hợp nhà thầu làm rõ là có 15 người tương ứng với số hợp đồng đã cung cấp trong hồ sơ dự thầu thì sẽ được đánh giá đáp ứng nội dung này.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Hồ sơ dự thầu , nhà thầu , hợp đồng , công nhân