(Chinhphu.vn) – Chồng bà Phí Thị Thanh là liệt sĩ Nhâm Văn Nhiêu đã được nhận Bằng Tổ quốc ghi công, theo thời gian Bằng Tổ quốc ghi công bị mục nát, gia đình bà Thanh đã làm đơn xin cấp lại Bằng gửi đi từ tháng 11/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại.

Nay, bà Thanh đã già yếu, đi lại gặp nhiều khó khăn, bà Nguyễn Thúy Kiều (tỉnh Thái Bình) đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục để được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình trả lời như sau:

Thủ tục cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công là 1 trong 36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công, thực hiện hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, việc thực hiện thủ tục hành chính được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Tiếp thu ý kiến của bà Nguyễn Thúy Kiều, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tra cứu lại toàn bộ thủ tục đề nghị cấp đổi lại Bằng Tổ quốc ghi công do Sở thực hiện từ năm 2015 đến nay. Nhưng không thấy có thủ tục đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với trường hợp liệt sĩ Nhâm Văn Nhiêu.

Hiện nay, thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trình tự cụ thể như sau:

- Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã.

- UBND cấp xã trong thời hạn 5 ngày có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 5 ngỳ kể từ ngày nhận các giấy tờ quy định có trách nhiệm lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận danh sách, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin (Mẫu TQ2) gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Người Có công) kèm công văn đề nghị.

Trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận công văn và danh sách, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tục cấp, đổi Bằng Tổ quốc ghi công là một trong những thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công được áp dụng thu hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã.

Do bà Nguyễn Thúy Kiều không phản ánh cụ thể thông tin về địa chỉ thường trú của bà Phí Thị Thanh và việc bà Thanh đã nộp Đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho cơ quan nào nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không thể xác minh cụ thể nội dung đề nghị của bà Nguyễn Thúy Kiều.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bằng Tổ quốc ghi công