(Chinhphu.vn) – Trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án mà nhà đầu tư muốn gia hạn thời hạn hoạt động thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư và Điều 34 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Công ty Sản xuất phanh Nissin Việt Nam (Vĩnh Phúc) đã hoạt động được hơn 22 năm nên hiện cần xây dựng kế hoạch hoạt động sau khi dự án hết thời gian hoạt động. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, Công ty gặp phải một số khó khăn về việc xử lý tài sản sau khi dự án chấm dứt và thủ tục về việc gia hạn dự án.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, trường hợp Công ty muốn dự án tiếp tục hoạt động sau khi hết thời gian hoạt động được cấp phép thì phải thực hiện những thủ tục gì? Các thủ tục này phải thực hiện khi nào?

Trường hợp Công ty chấm dứt hoạt động khi dự án hết thời gian hoạt động thì tài sản của Công ty sẽ được xử lý như thế nào? Quyền sử dụng đất của dự án đang được thuê trả tiền hàng năm thì Công ty phải thực hiện thủ tục gì? Công ty có phải khôi phục lại tình trạng đất của dự án như khi Nhà nước giao đất không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư. Trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án mà nhà đầu tư muốn gia hạn thời hạn hoạt động thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư và Điều 34 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chinhphu.vn

Từ khóa: dự án , gia hạn , chấm dứt hoạt động