(Chinhphu.vn) - Căn cứ quy định của pháp luật thì giá trị khu đất hoặc thửa đất tính theo giá đất Bảng giá đất được xác định bằng giá đất trong Bảng giá đất nhân (x) với diện tích đất.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Chí Công (Hà Tĩnh), tại các Nghị định của Chính phủ (số 45/2014/NĐ-CP; số 46/2014/NĐ-CP, số 135/2016/NĐ-CP, số 123/2017/NĐ-CP) quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định các trường hợp để xác định phương pháp xác định giá đất cụ thể (thặng dư, chiết trừ, thu nhập, so sánh trực tiếp và hệ số điều chỉnh) làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, “Thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại” là giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư. Các trường hợp còn lại dùng phương pháp hệ số điều chỉnh.

Giá đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh tại Bảng giá đất của UBND tỉnh Hà Tĩnh được quy định cho thời hạn thuê đất là 70 năm. Ông Công là người dân thuê đất của Nhà nước, ông hỏi, khi tính giá trị cho khu đất có thời hạn thuê là 50 năm thì tính như thế nào: Giá trị khu đất = giá đất tại Bảng giá đất x diện tích? Hay là: Giá trị khu đất = giá đất tại Bảng giá đất x diện tích x50/70?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 108, Điểm b Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai, Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất tại tỉnh Hà Tĩnh có giá trị dưới 20 tỷ đồng tính theo giá đất trong Bảng giá đất.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì “Giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm”.

Căn cứ quy định của pháp luật thì giá trị khu đất hoặc thửa đất tính theo giá đất Bảng giá đất được xác định bằng giá đất trong Bảng giá đất nhân (x) với diện tích đất.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thuê đất , giá đất , Luật Đất đai , tiền sử dụng đất