(Chinhphu.vn) – Ông Vì Văn Kiên (Sơn La) hỏi: Cơ quan nào có trách nhiệm cấp thẻ BHYT cho trường hợp thân nhân của cán bộ trong lực lượng công an, đồng thời sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo Điểm 2, Khoản 7, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp người tham gia nêu trong câu hỏi của ông Kiên sẽ thực hiện đóng và cấp thẻ BHYT theo đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

UBND xã (phường) nơi người tham gia cư trú có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT, gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẻ BHYT , Luật BHYT