(Chinhphu.vn) - Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Giải đáp vướng mắc về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn giữa ca của người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2e, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.

Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, khoản tiền ăn trưa mà cá nhân nhận được từ tổ chức trả thu nhập là khoản thu nhập từ tiền ăn giữa ca và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN với mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phần chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phải chịu thuế TNCN.

Nếu mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân