(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Hưng (TP. Hà Nội) hỏi: Chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có hệ số lương hiện hưởng là 3,6 thì mức chấm công khi thực hiện nhiệm vụ này là bao nhiêu? Có được áp dụng Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không hay phải chấm công theo hệ số lương?

Về vấn đề này, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) có sử dụng ngân sách Nhà nước thì dự toán tiền công trực tiếp đối với từng chức danh được tính theo công thức và định mức sau:

Tc = Lcs x Hstcn x Snc

Trong đó:

Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh. Theo đó đối với nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia định mức tiền công tối đa của Chủ nhiệm nhiệm vụ là 0,79; thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học là 0,49; thành viên là 0,25 và kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ là 0,16.

Lcs: Lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Snc: Số ngày công của từng chức danh.

Như vậy, khi cá nhân là chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền công của chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN được tính theo định mức tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, không căn cứ vào mức lương hiện hưởng của cá nhân đó tại đơn vị công tác.

Căn cứ khả năng, nguồn lực, đặc thù, trình độ hoạt động KHCN của cơ quan, đơn vị, các Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành mức hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, bảo đảm không vượt quá định mức tiền công thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia.

Vì vậy, trường hợp cá nhân là chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc tính tiền công của chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chinhphu.vn