(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giải đáp cụ thể một số vướng mắc về tiền lương của Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh và BQLDA đầu tư xây dựng giao thông (Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ).

Hiện nay, tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại các BQLDA đầu tư xây dựng được quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước và Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/1/22004 quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước thì các căn cứ để ban hành Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên không còn hiệu lực.

Để đảm bảo ổn định tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các BQLDA đầu tư xây dựng và thuận lợi cho việc xác định quỹ tiền lương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại các BQLDA đầu tư xây dựng thay thế Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Tạm tăng lương không quá 2 lần mức lương tối thiểu

Trong thời gian chưa có quy định mới, ngày 19/11/2009 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 4430/LĐTBXH-LĐTL tạm thời hướng dẫn việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu đối với các BQLDA.

Vì vậy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các BQLDA đầu tư xây dựng căn cứ vào quy mô, tính chất quan trọng của từng công trình và khả năng tiết kiệm chi phí để xác định hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung để lập quỹ tiền lương theo nguyên tắc đã quy định tại Văn bản số 4430/LĐTBXH-LĐTL.

Theo đó, đối với các BQLDA quan trọng quốc gia hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm A quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Đối với BQLDA đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm B, C quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Ban Bạn đọc