(Chinhphu.vn) – Nội dung chi của chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chủ trì thẩm tra và người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Ông Nguyễn Văn Nam công tác tại Phòng Tài chính của một huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị ông đang thực hiện quy định chi và kiểm soát chi đối với phí thẩm tra quyết toán công trình như sau:

Theo Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, đơn vị ông mở tài khoản 3713 tại Kho bạc Nhà nước để nhận phí thẩm tra quyết toán công trình do các chủ đầu tư chuyển đến. Khi thực hiện chi, đơn vị chỉ dùng giấy ủy nhiệm chi và ghi nội dung chi chung chung để rút tiền, vì là tài khoản tiền gửi.

Ví dụ “rút tiền chi phí quyết toán” hoặc “rút tiền chi cho cán bộ phòng ngày 30/4 và 1/5” thì Kho bạc không đồng ý, yêu cầu phải lập bảng kê chứng từ ghi rõ nội dung liên quan đến Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC mới được chi. Riêng nội dung chi phúc lợi cho toàn cơ quan, Kho bạc không cho chi mà trả lời chỉ thực hiện chi cho những đơn vị liên quan đến việc thẩm tra quyết toán.

Ông Nam hỏi, hiện nay có chế độ nào quản lý và kiểm soát phí này không hay chỉ có Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán như sau:

“a) Khi thực hiện thẩm tra, cơ quan chủ trì thẩm tra có văn bản đề nghị chủ đầu tư thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng tỷ lệ quy định tại Khoản 1 Điều này. Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm:

- Chi trả thù lao cho các thành viên trực tiếp thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo mức khoán hoặc theo thời gian;

- Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn;

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán;

- Các khoản chi khác có liên quan đến công tác quyết toán.

b) Cơ quan chủ trì thẩm tra, quyết toán được sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo tỷ lệ tại Khoản 1 Điều này, chi tiêu theo các nội dung quy định tại Điểm a khoản này. Khoản kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã được cơ quan kiểm soát thanh toán theo quy định, khi cơ quan thẩm tra chưa sử dụng hết trong năm, được phép chuyển sang năm sau để thực hiện”.

Căn cứ quy định nêu trên, nội dung chi của chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chủ trì thẩm tra và người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (bao gồm cả việc phân chia chi phí thẩm tra và chi phí phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành).

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để ông biết và thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phí thẩm tra , tài khoản , quyết toán , công trình