(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Ngọc Cường, công tác tại Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, hỏi: Ban quản lý dự án có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Vậy, Ban quản lý dự án có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không?

Việc bổ nhiệm chức danh quản lý (giám đốc, phó giám đốc) thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức, hay theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm d, khoản 2, điều 152 của Luật Xây dựng.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 18/11/2014, UBND huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đã ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lục Nam. Theo khoản 1, Điều 1 và khoản 2, Điều 4 Quy định này thì:

- Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lục Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Lục Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định hiện hành.

 - Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với giám đốc, phó giám đốc, viên chức do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bổ nhiệm chức danh quản lý

Việc bổ nhiệm chức danh quản lý ở đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Viên chức, được quy định chi tiết tại Điều 27 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định.

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Cùng với quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức, khi bổ nhiệm chức danh giám đốc, phó giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 152 Luật Xây dựng năm 2014, theo đó cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

 

Từ khóa: ban quản lý , đơn vị sự nghiệp , viên chức , bổ nhiệm , giám đốc , phó giám đốc