(Chinhphu.vn) – Đối với các hợp đồng kiểm toán đã ký kết trước thời điểm Thông tư số 10/2020/TT-BTC có hiệu lực, chi phí kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2018/TT-BTC.

Theo phản ánh của ông Phạm Đình Chiến (Hải Phòng), ngày 18/2/2020 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Khu vực miền Bắc và Trường Cao đẳng Hàng hải I đã ký hợp đồng về việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo Hồ huấn luyện chuyên ngành của Trường Cao đẳng Hàng hải I (hình thức hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện là 30 ngày).

Ngày 20/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020.

Ngày 17/3/2020, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Khu vực miền Bắc phát hành báo cáo kiểm toán độc lập về công trình: Nâng cấp, cải tạo Hồ huấn luyện chuyên ngành của Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Ngày 18/6/2020, Trường Cao đẳng Hàng hải I trình Cục Hàng hải Việt Nam thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nêu trên.

Ông Chiến hỏi, khi Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nêu trên thì chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được tính theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC hay Thông tư số 64/2018/TT-BTC?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 26 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước quy định như sau:

“Điều 26. Xử lý chuyển tiếp

Dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán và các hợp đồng kiểm toán độc lập đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước”.

Theo quy định nêu trên, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán của các dự án chuyển tiếp thực hiện như sau:

- Đối với các dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán trước thời điểm Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 có hiệu lực: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Đối với các hợp đồng kiểm toán đã ký kết trước thời điểm Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 có hiệu lực: Chi phí kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kiểm toán , dự án , công trình