(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Nhung (Hà Giang) tốt nghiệp Đại học ngành Khuyến nông, được phân công hỗ trợ cán bộ khuyến nông xã theo Đề án trí thức trẻ của tỉnh từ ngày 1/3/2014, không thực hiện nâng lương thường xuyên. Ngày 20/9/2018, bà được tuyển dụng vào công chức cấp xã với chức danh cán bộ Khuyến nông xã.

Bà Nhung hỏi, thời gian xếp lương và mức lương của bà được tính như thế nào, có được miễn chế độ tập sự không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc xếp lương, mức lương và thời gian tập sự đã được quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (cụ thể quy định tại Điều 8 và Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV).

Đồng thời, Đề án của tỉnh Hà Giang đã có quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với trí thức trẻ tham gia đề án.

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và các văn bản hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với Đội viên Đề án, Bộ Nội vụ đề nghị bà Nguyễn Thị Nhung liên hệ với địa phương nơi công tác để được giải đáp cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trí thức trẻ , công chức , xếp lương