(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Khắc Cương làm ở Trường Chính trị tỉnh Long An. Để thanh toán tiền làm thêm giờ cho người lao động, Nhà trường vận dụng Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT, quy đổi 1 giờ chuẩn = 3,33 giờ hành chính. Ông Cương hỏi, có được quy từ giờ hành chính ra giờ chuẩn không?

Hiện Trường của ông Cương thực hiện tách riêng giờ chuẩn và giờ hành chính (làm vào thứ 7, Chủ nhật).

Cụ thể, năm 2018, ông Cương thực hiện được 420 giờ chuẩn và 150 giờ làm thứ 7, Chủ nhật. Sau khi trừ định mức là 280 giờ thì Nhà trường thanh toán cho ông 140 giờ vượt theo Thông tư số 07/2013/TT-BGDĐT và 60 giờ theo Thông tư 08/2005/TT-BGDĐT (2 đơn giá khác nhau, vượt giờ là 126.000 đồng/giờ; làm thêm giờ là 40.000 đồng/giờ).

Hiện ông Cương muốn quy đổi từ 150 giờ hành chính sang giờ chuẩn để được thanh toán 1 loại là vượt giờ có được không? Vì sau khi thanh toán xong ông vẫn còn thừa 90 giờ làm vào thứ 7, Chủ nhật. Trong khi nếu quy đổi được thì ông sẽ nhận được số tiền nhiều hơn và không lãng phí giờ hành chính vì Trường ông quy định dù thanh toán vượt giờ hay làm thêm giờ cũng chỉ được 200 giờ/năm.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo như phản ánh, ông Hoàng Khắc Cương đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh, do đó chế độ làm việc giảng viên Trường Chính trị tỉnh được thực hiện theo Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 8/1/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (không áp dụng theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên).

Việc làm thêm giờ và hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ được quy định tại các văn bản sau:

- Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

- Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Khoản 1, Điều 23 Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 8/1/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Vì vậy, Thủ trưởng đơn vị căn cứ điều kiện thực tế và các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giảng viên , trường chính trị , thêm giờ