(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Văn Thắng (dovanthang.hcm@..) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc áp dụng quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 5/1/2005, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2005/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 15/11/2013, liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Ông Thắng hỏi, nếu cùng một lúc người lao động chịu sự điều chỉnh của cả 2 văn bản trên (trước đây người lao động được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV, nay lại được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm kế toán theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV) thì có được cộng dồn cả hai mức phụ cấp không?

Ông Thắng lấy ví dụ: Kế toán trưởng làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương: Trước đây được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 theo quy định tại Điểm C, Mục 2, Phần II, Thông tư số 05/2005/TT-BNV (Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các trại điều dưỡng thương binh nặng, bệnh viện điều trị, trại nuôi dưỡng người tâm thần, bệnh phong).

Nay, theo quy định tại Điều 15, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV, lao động này (kế toán trưởng) sẽ được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm kế toán với mức 0,2. Vậy, phụ cấp trách nhiệm của kế toán này có được tính mức 0,4 (cộng dồn 2 mức phụ cấp của 2 văn bản nêu trên)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước (thay thế Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV) thì kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2, phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1.

Trường hợp người lao động đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV, nay được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm kế toán quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV) thì được cộng dồn cả hai mức phụ cấp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: kế toán , phụ cấp trách nhiệm , viên chức