(Chinhphu.vn) – Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác, trường hợp chủ đầu tư có đầy đủ năng lực hoạt động xây dựng về quản lý dự án thì có thể sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý dự án. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

Dự án xây dựng do công ty ông Nguyễn Duy Nhân (Bình Dương) làm chủ đầu tư, sử dụng vốn khác, tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng. Công ty ông không có năng lực hoạt động xây dựng về quản lý dự án.

Ông Nhân hỏi, trường hợp này công ty ông có bắt buộc phải thuê tư vấn quản lý dự án không? Nếu không, công ty có thể sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

Do đó, đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác, trường hợp chủ đầu tư có đầy đủ năng lực hoạt động xây dựng về quản lý dự án thì có thể sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý dự án. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , tư vấn , đầu tư xây dựng