(Chinhphu.vn) - Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định, đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

Tháng 11/2011, ông Nguyễn Văn Quảng (quangksxdtn@...) trúng tuyển viên chức tại Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư của 1 tỉnh. Tháng 2/2012 ông có quyết định điều động sang Phòng Kinh tế giao thông xây dựng của Sở Kế hoạch và Đầu tư, với vị trí làm việc của công chức.

Ông Quảng hỏi, ông có được hưởng phụ cấp công vụ như công chức và chuyển sang ngạch công chức không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Quảng như sau:

Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 42, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ như sau:

Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Quảng đang là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, được điều động sang Phòng Kinh tế giao thông xây dựng của Sở Kế hoạch và Đầu tư là vị trí làm việc của công chức. Nhưng để trở thành công chức ông Quảng phải có đủ điều kiện và thực hiện đúng quy trình xét chuyển vào công chức theo quy định nêu trên.

Khi được bổ nhiệm công chức, ông Quảng sẽ được hưởng chế độ chính sách đối với công chức, trong đó có chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Về việc chuyển ngạch: Theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi có thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới. Việc chuyển ngạch phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch được chuyển.

Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Cán bộ, công chức, đề nghị cơ quan quản lý công chức quyết định chuyển ngạch công chức.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.