(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hải Đăng (tỉnh Quảng Ninh) công tác tại Ban quản lý dự án (QLDA) của huyện. Đơn vị ông ký hợp đồng ủy thác QLDA với các chủ đầu tư là UBND cấp xã. Hợp đồng theo hình thức trọn gói, giá trị là 100% chi phí QLDA được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Đăng hỏi, đơn vị ông là tổ chức sự nghiệp công lập thì có bắt buộc phải xuất hóa đơn VAT không? Công tác nghiệm thu thanh toán có cần chủ đầu tư ký không hay chỉ cần tư vấn QLDA và nhà thầu xây lắp?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về QLDA đầu tư xây dựng, Ban QLDA do UBND cấp huyện thành lập là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được ký hợp đồng để thực hiện QLDA cho các chủ đầu tư khác khi có đủ điều kiện năng lực.

Do vậy, Ban QLDA này phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 26/2016/TT-BXD  ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể công tác nghiệm thu công việc, bộ phận, công trình xây dựng. Theo đó, Khoản 2, Điều 8 Thông tư này quy định thành phần nghiệm thu công việc gồm: Người giám sát của chủ đầu tư (trường hợp ông hỏi là người của Ban QLDA) và người phụ trách kỹ thuật của nhà thầu.

Tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư này quy định, thành phần nghiệm thu hạng mục, công trình xây dựng gồm: Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư, của nhà thầu giám sát xây dựng (trường hợp ông hỏi là người đại diện hợp pháp của Ban QLDA).

Như vậy, tùy thuộc vào việc nghiệm thu công việc hay nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và nội dung quy định của hợp đồng giữa chủ đầu tư và tư vấn QLDA mà yêu cầu thành phần nghiệm thu là tư vấn QLDA hay chủ đầu tư.  

Chinhphu.vn

Từ khóa: QLDA , chủ đầu tư , nghiệm thu công trình , nhà thầu xây lắp