(Chinhphu.vn) - Việc nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu hỗn hợp là không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Cơ quan của ông Nguyễn Văn Vinh (Đà Nẵng) có một dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt và đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (gói thầu EPC) đối với gói thầu này.

Ông Vinh muốn biết, cơ quan ông chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư để lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu này được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo đó, việc nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu hỗn hợp là không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , tư vấn , hồ sơ mời thầu , hồ sơ dự thầu