(Chinhphu.vn) - Năm 2012, ông Nguyễn Văn Sinh (sinhvants12@...) được UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 1.800m2 đất sản xuất kinh doanh, thời hạn 30 năm theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vừa qua ông Sinh đã thành lập doanh nghiệp tư nhân do ông làm chủ. Ông Sinh hỏi, ông có thể chuyển từ hình thức cá nhân thuê đất sang cho doanh nghiệp tư nhân do ông làm chủ thuê không? Nếu được chuyển thì căn cứ quy định nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Sinh hỏi như sau:

Theo khoản 1 Điều 141 và Điều 142 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khoản 2 Điều 29 Luật Doanh nghiệp quy định, tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ DNTN không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Sinh đã được UBND thị xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.800m2, mục đích sử dụng đất: sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng 30 năm; hình thức sử dụng Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Nay ông Nguyễn Văn Sinh đã thành lập DNTN do ông làm chủ, ông muốn đưa tài sản trên đất và diện tích đất thuê này vào hoạt động sản xuất kinh doanh của DNTN. Tuy nhiên, căn cứ khoản 2 Điều 29 và khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ DNTN không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Chủ DNTN tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy không có cơ sở pháp lý và ông Sinh cũng không cần thiết chuyển quyền sở hữu tài sản trên đất thuê, quyền thuê đất của ông cho DNTN do ông làm chủ.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Thuê đất