(Chinhphu.vn) - Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. 

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tuyên (Tuyên Quang), Điều 74 Luật Đấu thầu quy định, chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt dự án.

Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 quy định, người quyết định đầu tư quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức hợp đồng.

Ông Tuyên hỏi, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi phê duyệt dự án thì thẩm quyền thuộc chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 36 Luật Đấu thầu quy định, đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

Theo đó, việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , phê duyệt , dự án