(Chinhphu.vn) - Ông Đào Văn Thắng (thang0979738031@...) làm Bí thư xã đoàn của UBND thị trấn Óc Eo (tỉnh An Giang), nay do lớn tuổi không tiếp tục làm Bí thư xã đoàn nữa mà chuyển sang làm Chủ tịch công đoàn. Vậy, ông Thắng có tiếp tục được hưởng hệ số lương đang hưởng không? Nếu không thì có được bảo lưu 6 tháng mức lương hiện hưởng không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê  Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại  Khoản 1, Điều 2 Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên ở cấp xã quy định:

Cán bộ cấp xã có trình độ đào tạo sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Trường hợp được bầu giữ chức danh cán bộ cấp xã mới có hệ số lương chức vụ khác với hệ số lương chức vụ của chức danh đã đảm nhiệm trước đó (gọi là chức danh cũ), thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở chức danh cũ chuyển xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất ở chức danh mới (hiện đảm nhiệm). Nếu chức danh mới có hệ số lương bậc 2 thấp hơn hệ số lương đang hưởng ở chức danh cũ, thì được bảo lưu hệ số lương đang hưởng ở chức danh cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lương vào bậc 2 của chức danh mới.

Cùng với đó, tại điểm c, Khoản 1, Mục II Thông tư  số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước quy định:

Đối với cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn xếp lương chức vụ theo nhiệm kỳ khi thôi giữ chức danh để làm công việc khác có mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn mức lương chức vụ đang hưởng thì được bảo lưu mức lương chức vụ đang hưởng trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương theo chức danh hoặc công việc mới được đảm nhiệm.

Trường hợp ông Đào Văn Thắng là Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn, do lớn tuổi không được bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn nữa và được giao nhiệm vụ Chủ tịch công đoàn UBND thị trấn.

Hiện nay người giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn UBND xã, phường, thị trấn thường là cán bộ kiêm nhiệm, vì Chủ tịch Công đoàn không có trong danh sách cán bộ chuyên trách cấp xã hưởng lương theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP. Nếu người thôi giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn mà không được bầu giữ một trong các chức vụ cán bộ chuyên trách khác ở thị trấn như: Bí thư đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thì không hưởng lương theo bảng lương cán bộ cấp xã.

Nếu  ông Thắng đang hưởng lương Bí thư Đoàn thanh niên (bậc 1 hệ số 1,75; bậc 2 hệ số 2,25) theo bảng lương cán bộ cấp xã có trình độ đào tạo sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP,  khi thôi giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên chuyển sang giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn thì không áp dụng bảng lương này nữa vì bảng lương này không có quy định đối với chức vụ Chủ tịch công đoàn.

Nếu khi thôi giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên, ông Thắng được sắp xếp, bố trí vào một trong các chức danh công chức xã như: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng- đô thị và môi trường; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội và được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch công đoàn UBND thị trấn mà có mức lương thấp hơn mức lương Bí thư Đoàn thanh niên đang hưởng thì áp dụng quy định tại điểm c, Khoản 1, Mục II Thông tư số 79/2005/TT-BNV được bảo lưu mức lương chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên đang hưởng trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương theo chức danh hoặc công việc mới được đảm nhiệm.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.