(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc xác định gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn có phải đơn giản hay không do chủ đầu tư quyết định căn cứ vào quy mô, tính chất cụ thể của gói thầu. 

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Nam Hải (tỉnh Hà Nam) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc sau:

Theo điểm c, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu về loại hợp đồng thì "Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản phải áp dụng hợp đồng trọn gói". Như vậy có phải gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản và phi tư vấn đơn giản phải áp dụng hợp đồng trọn gói đúng không? Khái niệm "đơn giản" được hiểu theo 3 khía cạnh: tính chất công việc đơn giản, khối lượng được xác định cụ thể và đơn giá xác định cụ thể có đúng không?

Trường hợp áp dụng vào các loại hợp đồng đối với từng hợp đồng tư vấn sau: khảo sát và lập dự án, khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát, kiểm toán, tư vấn thẩm tra thì phải chọn loại hợp đồng nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm c, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản.

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói.

Việc xác định gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn có phải đơn giản hay không do chủ đầu tư quyết định căn cứ vào quy mô, tính chất cụ thể của gói thầu.

Chinhphu.vn