(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Văn Khởi (manhkhoi1829@...) làm việc tại Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định. Năm 2013, theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, công ty đã tiến hành xếp hạng doanh nghiệp và đăng ký thang bảng lương (lần đầu).
Ảnh minh họa

Ngày 26/4/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định có văn bản khẳng định việc xếp hạng công ty là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên qua tìm hiểu ông Khởi được biết, các doanh nghiệp Nhà nước phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền định hạng. Ông Khởi hỏi: Việc Hội đồng quản trị công ty tự định hạng II có đúng quy định không? Nếu không thì cơ quan nào quyết định định hạng? Năm 2013, công ty được định hạng, vậy năm 2014 có phải định hạng lại không? 

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng  luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Khởi như sau:

Vào thời điểm tháng 4/2013, việc Công ty cổ phần đăng ký áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, căn cứ vào quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH, và việc xếp hạng doanh nghiệp làm căn cứ xếp lương lương đối với thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; xếp phụ cấp chức vụ trưởng phó phòng trong công ty áp dụng Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2003 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định: Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các qui định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định của Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này.

Về tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp được nêu tại Mục 52 (Công ty cấp thoát nước) Phụ lục số 1; hướng dẫn xác định hạng được nêu tại Phụ lục số 2  ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Qua thông tin ông Khởi cung cấp, nhận thấy vào tháng 4/2013 Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định đã đăng ký với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định việc xếp hạng doanh nghiệp và áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định đối với các Công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.

Về các vấn đề ông Khởi hỏi, căn cứ bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0703000956, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2007 (do ông Khởi cung cấp) nhận thấy Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định là công ty cổ phần hoạt động theo Chương IV Luật Doanh nghiệp, về pháp lý không phải là doanh nghiệp Nhà nước cho dù Nhà nước chiếm 81% vốn điều lệ . Vì vậy,

- Công ty được vận dụng các quy định tại khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC để xếp hạng doanh nghiệp, xếp lương lương đối với thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; xếp phụ cấp chức vụ trưởng phó phòng trong công ty.

- Căn cứ khoản 1, Điều 108 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc định hạng Công ty lần đầu để đăng ký thang lương, bảng lương lần đầu hoặc định lại hạng Công ty để đăng ký lại thang lương bảng lương lần sau do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tự quyết định, nhưng phải thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn xếp hạng nêu tại Mục 52 (Công ty cấp thoát nước) Phụ lục số 1 và  hướng dẫn xác định hạng tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Việc Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định tự xác định là doanh nghiệp hạng II có đúng hay không phải phụ thuộc vào việc thực hiện xác định hạng có đúng các quy định hay không. Nhưng theo Văn bản số 319a/SLĐTBXH-LĐTL ngày 26/4/2013 của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định (do ông Khởi cung cấp) thì, sau khi kiểm tra Sở có kết luận: Việc xếp hạng của Công ty đã đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

- Công ty cổ phần không phải thực hiện đăng ký với liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình các cơ quan nhà nước quyết định hạng.

Quy định mới

Ngày 14/5/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012 về chế độ tiền lương, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2013. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/5/2013. Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Theo điểm đ, khoản 2 Điều 10, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ban hành văn bản hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, các tổ chức, đơn vị của Nhà nước, công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty Nhà nước, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hiện đang xếp lương theo thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, bảo đảm quan hệ hợp lý về tiền lương giữa các loại lao động trong công ty và các ngành nghề; chuyển xếp lương đối với người lao động từ thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP sang thang lương, bảng lương do công ty ban hành.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật