(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Đắc Trực (buitruc63@...) tham gia công tác đóng BHXH từ năm 1978, nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện. Năm 2007, ông Trực bị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch. Tháng 10/2007, ông được điều động về Liên minh Hợp tác xã tỉnh công tác.

Ảnh minh họa
Ông Trực được Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phân công làm tổng hợp văn phòng từ đó cho đến nay (tháng 8/2013). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hàng năm ông Trực luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các quyết định điều động và quyết định lương của ông đến nay đều ghi là công chức.

Hiện nay Liên minh HTX được quy định là tổ chức Hội có tính chất đặc thù. Ông Trực hỏi, trường hợp của ông có được xác định là công chức không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Trực hỏi như sau:

Liên minh HTX là tổ chức kinh tế - xã hội do các HTX, liên hiệp HTX tự nguyện cùng nhau thành lập. Liên minh HTX được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh HTX được thành lập ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Điểm 8, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, thì Liên minh HTX Việt Nam là 1 trong 28 tổ chức thuộc danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Công chức được luân chuyển

Theo Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, vẫn được xác định là công chức và do các tổ chức đó trả lương.

Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 hướng dẫn về trường hợp công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP như sau:

- Tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP bao gồm các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

- Các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP gồm Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh.

- Công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức.

Công chức trong Liên minh HTX

Trường hợp ông Bùi Đắc Trực, nguyên là Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; tháng 10/2007 ông bị kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm Phó Chủ tịch huyện và được UBND tỉnh điều động về Liên minh HTX tỉnh công tác, được Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phân công công tác văn phòng tổng hợp từ đó cho đến nay (tháng 8/2013).

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thì việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV thì công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức, khi giữ các chức vụ chủ chốt như Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh.

Theo quyết định điều động của UBND tỉnh, ông Trực đang làm việc tại Liên minh HTX tỉnh với chức danh văn phòng tổng hợp, không phải là trường hợp công chức được luân chuyển giữ các chức danh chủ chốt tại Liên minh HTX tỉnh, vì vậy hiện nay ông không được xác định là công chức.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Xác định công chức