(Chinhphu.vn) – Trường hợp dự án có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Công ty ông Phạm Thanh Tùng (TPHCM) là công ty TNHH trên hai thành viên do một công ty nước ngoài liên doanh với một doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo dạng dự án đầu tư. Ông Tùng hỏi, dự án của công ty của ông có phải là dự án đầu tư phát triển và phải tuân theo Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Khoản 11, Điều 4  Luật Đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Dự án đầu tư phát triển bao gồm:

- Chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới;

- Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng;

- Dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt;

- Dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị;

- Dự án, đề án quy hoạch;

- Dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản;

- Các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.

Đối với trường hợp của ông Tùng, nếu dự án có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo đó, việc xác định phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Đấu thầu , vốn đầu tư , dự án đầu tư