(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Phạm Văn Đó, công tác tại Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Tây Ninh, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung liên quan đến quy định về bổ sung hồ sơ dự thầu.

Hiện đơn vị của ông Đó có gặp một số tình huống như sau:

- Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu, hóa đơn mua máy móc phục vụ thi công, Giấy xác nhận của Chủ đầu tư hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình, Giấy xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế đến hết năm 2015.

Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu các nội dung trên, khi đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu đề nghị nhà thầu bổ sung. Nhà thầu có bổ sung nhưng thời gian ký xác nhận các hồ sơ trên sau thời điểm đóng thầu. Ông Đó hỏi, như vậy bên mời thầu đánh giá hồ sơ bổ sung không hợp lệ là có phù hợp không?

- Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện các hợp đồng tương tự. Nhà thầu dự thầu thiếu 1 hợp đồng, khi đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu đề nghị và nhà thầu đã bổ sung. Tuy nhiên, hợp đồng thi công đó là nhà thầu đóng vai trò chủ đầu tư (bên A) thuê nhà thầu khác (bên B) để thi công.

Do vậy, bên mời thầu đánh giá là không hợp lệ và yêu cầu nhà thầu bổ sung lần 2. Nhà thầu bổ sung hồ sơ bằng cách chỉ đổi vai trò lại là bên A thành bên B, bên B thành bên A. Ông Đó hỏi, bên mời thầu đánh giá hợp đồng chứng minh kinh nghiệm thi công trong trường hợp này không hợp lệ thì có phù hợp không?

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Quy định trên chỉ nêu “trường hợp sau khi đóng thầu...”, không quy định thời gian cụ thể, do đó trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu có thể bổ sung để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Do vậy, việc ký xác nhận các yêu cầu này sau thời điểm đóng thầu có thể được coi như một phần của hồ sơ dự thầu và bên mời thầu đánh giá hồ sơ bổ sung không hợp lệ là chưa phù hợp.

Đối với hợp đồng mà nhà thầu đóng vai trò chủ đầu tư (bên A) thuê nhà thầu khác (bên B) để thi công, thì kinh nghiệm đã thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu này (bên A) là không được tính, bên mời thầu đánh giá là không hợp lệ là phù hợp.

Cùng một hợp đồng nhưng đổi vai bên A thành bên B, bên B thành bên A qua hai lần bổ sung, chứng tỏ nhà thầu gian lận trong đấu thầu về cung cấp thông tin không trung thực.

Do vậy, bên mời thầu đánh giá hợp đồng chứng minh kinh nghiệm thi công trong trường hợp này không hợp lệ là phù hợp.

Chinhphu.vn