(Chinhphu.vn) – Theo quy định, viên chức khi có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Phạm Kim Trung (Hà Tĩnh) phản ánh, xếp loại viên chức có 4 mức trong đó: Hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy, nếu viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, đã có quyết định kỷ luật thì có được xếp loại là hoàn thành nhiệm vụ không (viên chức đó hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn rất tốt)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định về tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ khi có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Do vậy, đối với viên chức là đảng viên đã có quyết định kỷ luật thì sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: viên chức , xếp loại , kỷ luật