(Chinhphu.vn) - Ngày 9/3/2017, Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh đấu thầu hai gói thầu vận tải hành khách công cộng bằng xe Bus tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh và có 3 nhà thầu tham gia. Sau khi mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Công ty Thảo Mạnh đã được chọn.

Tuy nhiên, sau khi Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh mở hồ sơ đề xuất về tài chính thì phát hiện đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính của Công ty được ký trước thời điểm thoả thuận liên danh.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh hỏi, Công ty có được hiệu chỉnh số học không? Theo Điểm b, Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì trường hợp khác biệt giữa nội dung đề xuất kỹ thuật và nội dung đề xuất tài chính thì nội dung đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở cho việc sửa lỗi. Vậy, trường hợp Công ty có bị loại về hồ sơ đề xuất tài chính không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính là có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với trường hợp của Công ty, việc đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được ký trước thời điểm thoả thuận liên danh của nhà thầu có hiệu lực là chưa phù hợp ở trước thời điểm đóng thầu.

Tuy nhiên, nếu đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính cùng thoả thuận liên danh của nhà thầu đều được thực hiện trước thời điểm đóng thầu và người ký đơn dự thầu vẫn là người đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh hoặc là của thành viên đứng đầu liên danh theo phân công trong thoả thuận liên danh thì chủ đầu tư coi đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu ngoài quy định tại Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Việc xử lý tình huống trong đấu thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế (Điều 86 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) theo hướng nếu đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu đáp ứng quy định nêu trên thì được đánh giá là hợp lệ.

Chinhphu.vn