(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Tân (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, thời điểm tính số năm của hợp đồng tương tự là khi ký hợp đồng hay khi hoàn thành hợp đồng?

Ông Tân cũng muốn biết, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định là 3 năm đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu có 1 hợp đồng tương tự, thời gian ký vượt quá 3 năm nhưng biên bản hoàn thành đưa vào sử dụng lại trong thời gian 3 năm, vậy hợp đồng này có đáp ứng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ mời thầu yêu cầu số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng____ năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu).

Theo đó, hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét. Tương tự về chủng loại, tính chất là có cùng chủng loại; tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét; tương tự về quy mô là có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng tương tự , mua sắm hàng hóa , hồ sơ mời